Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ทักษิณ โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
26 มิ.ย. 61
951 views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ทักษิณ โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
951 views | 26 มิ.ย. 61
36 คน
15 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
5 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
5 คน
2.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 คน
2.25
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
3 คน
2.25
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
5 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. *เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
- GPAX ตามที่กำหนด
- ต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน
และเรียนร่วมกับนิสิตปกติได้
- เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 370 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 มิ.ย. - 06 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 14 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ก.ค. 61

Related Content