Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ทักษิณ โครงการรับตรงวิธีพิเศษ
25 มิ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ทักษิณ โครงการรับตรงวิธีพิเศษ
2K views | 25 มิ.ย. 61
636 คน
15 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
15 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
50 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
20 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
20 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
20 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
10 คน
2.20
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
20 คน
2.25
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
20 คน
2.25
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
5 คน
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
5 คน
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
20 คน
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
10 คน
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษามลายู
20 คน
2.00
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
10 คน
2.50
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
10 คน
2.50
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
10 คน
2.50
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
20 คน
2.50
GPAX

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
20 คน
2.00
GPAX

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 คน
2.00
GPAX

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
6 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
30 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลการเรียน
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 370 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 มิ.ย. - 06 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 14 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ก.ค. 61

Related Content