Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.มหิดล รอบที่ 5 วิทยาเขตอำนาจเจริญ
20 มิ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2561  

รับตรง 61 ม.มหิดล รอบที่ 5 วิทยาเขตอำนาจเจริญ
3K views | 20 มิ.ย. 61
75 คน
19 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
19

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
30 คน
2.50/3.00/
GPAX
     
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
Portfolio :

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
30 คน
2.50
GPAX

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
15 คน
2.50
GPAX
     
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) >> Click
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) >> Click
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต >> Click

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปีที่ 3 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- GPAX 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET , GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
- ค่าสมัคร 100 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 - 22 ก.ค. 61

Related Content