Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
12 มิ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศษสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2561 

รับตรง 61 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
3K views | 12 มิ.ย. 61
ไม่ระบุ
13 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
13

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เพศชาย หรือ เพสหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(เคมี ชีวะ ฟิสิกส์) และภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม และ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61

Related Content