Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 5 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ วิทยาเขตภูเก็ต
11 มิ.ย. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 5 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ วิทยาเขตภูเก็ต
1K views | 11 มิ.ย. 61
290 คน
22 ธ.ค. 60 - 03 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
22

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการบริการ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาจีนศึกษา
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาไทยศึกษา
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิเทศศึกษา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ
- มีผลสอบเทียบวุฒิการศึกษา IGCSE หรือ GED หรือ IB
เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในต่างประเทศเท่านั้น
- มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษา ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (ในวันและเวลาราชการ)
- ค่าสมัคร 800 บาท สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ธ.ค. 60 - 03 ก.ค. 61

Related Content