Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.รังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
01 มิ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.รังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
4K views | 01 มิ.ย. 61
ไม่ระบุ
28 พ.ค. 61 - 05 มิ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
28

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
     
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ O-net
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน O-NET 
- พิจารณาคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , เคมี , ชีววิทยา
- สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และจิตวิทยา
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- เตรียมเอกสารการสมัคร ตามที่กำหนดในระเบียบการ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 28 พ.ค. - 05 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 07 - 08 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 61

Related Content