Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.กาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
24 พ.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.กาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
2K views | 24 พ.ค. 61
ไม่ระบุ
14 พ.ค. 61 - 05 มิ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
14

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาประมง (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างยนต์ (ปวส.)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาประมง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 พ.ค. - 05 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 09 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 13 มิ.ย. 61

Related Content