Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบเพิ่มเติม วุฒิ ปวช. / ปวส.
17 พ.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม วุฒิ ปวช. / ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบเพิ่มเติม วุฒิ ปวช. / ปวส.
2K views | 17 พ.ค. 61
ไม่ระบุ
01 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมสิ่งทอ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
27 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ –วิศวกรรมอุตสาหการ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - วิศวกรรมโทรคมนาคม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารที่กำหนด ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 28 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 มิ.ย. 61

Related Content