Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
10 พ.ค. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มภร.พระนคร) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. *เฉพาะสาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน PAT 5 , O-NET *เฉพาะผู้สมัครวิทยาลัยการฝึกหัดครู
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 14 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 พ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 61

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content