Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
09 พ.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , O-NET
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา *เฉพาะผู้สมัคร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต , หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 61

Related Content