Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
31 ม.ค. 61
21K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
21K views | 31 ม.ค. 61
2,050 คน
09 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
09

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
130 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ปี)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
250 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 )
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี และปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชากายภาพบำบัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาล
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 )
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 )
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 )
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- พิจารณาผลคะแนน PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 มิ.ย. 61

Related Content