Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
29 ม.ค. 61
24K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) โครงการปกติ และ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
24K views | 29 ม.ค. 61
1,306 คน
09 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
09

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ร่วมกับ กสพท)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชนิทัศน์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ร่วมกับ กสพท)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
58 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ)
55 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชากีฏวิทยา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชสวน
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
11 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาประมง
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีวเคมี
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
130 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (วิทย์) (โครงการพิเศษ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ศิลป์) (โครงการพิเศษ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B)
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
6 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) / (ศิลป์) โครงการพิเศษ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
24 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
24 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
24 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
16 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
6 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏยศิลป์อีสาน
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) / (คณิต-ศิลป์) โครงการพิเศษ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) / (คณิต-ศิลป์) โครงการพิเศษ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) (โครงการพิเศษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาการเงินธุรกิจ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) / (ศิลป์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) / (ศิลป์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) / (ศิลป์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) / (ศิลป์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- พิจารณาผลคะแนน PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 05 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 61

Related Content