Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
รวมแหล่งค้นหาทุนการศึกษา

  Favorite

น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทุกการศึกษาโครงการพิเศษ และทุนจากมหาวิทยาลัย มาค้นหาทุนกันได้เลย รวมมาให้แล้ว รวมแหล่งค้นหาทุนการศึกษา

 

ทุนต่างประเทศ

แนะนำทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนเรียนฟรี ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ให้แบบฟรี ๆ ไม่ต้องใช้คืน เป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลต่างประเทศ และองค์กรอื่น ๆ ในต่างประเทศ ​ไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

รายละเอียด >>Click

 

ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กร ในประเทศไทย

ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

มีทุนการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งเยาวชนสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ ตัวอย่างทุนจากสำนักงาน ก.พ. เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปีสุดท้าย และปริญญาโท) และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. มีการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เป็นทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด และสถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

รายละเอียด >>Click 

 

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วน Kansinee Scholarship

กองทุน Kansinee Scholarship มีวัตถุประสงค์จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและโดดเด่นได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จะคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 เข้ารับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในอีก 3 ปีที่เหลือ

รายละเอียด >>Click 

 

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “Learn to Earn” 

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “Learn to Earn” ปี 2565​ สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวคิด “Learn​ to​ Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” มุ่งสร้างอนาคตให้เยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ด้านพลังงานสะอาด และ E sport

รายละเอียด >>Click 


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปันคนเก่ง

มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับน้อง ๆ ปี 1 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

รายละเอียด >>Click  

 

ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ยังมีการให้ทุนการศึกษาของมหาลัยวิทยาลัยของตัวเองด้วย เช่น

ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีทุนการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอก แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทุนหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอกจากบุคคล/บริษัท ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน ทุนรางวัล/บทความ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มอบให้แก่นักศึกษาในคณะนั้น ๆ อีกด้วย

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทั้งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีทุนการศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษา โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลักษณะของทุนมีทั้งทุนให้เปล่า ทุนจ้างงานนักศึกษา ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอน

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรี และกีฬาดีเด่น ทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองและองค์กรภายนอก

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทุนการศึกษาส่วนกลางที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาคณะ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษาที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับการเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อีกด้วย

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีทั้งทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้รับทุนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุนการศึกษากว่า 500 ทุน มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน สิ่งประดิษฐ์ และนิเทศศาสตร์

รายละเอียด >>Click 

 

ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และทุนเสริมโอกาส

รายละเอียด >>Click

 

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนบุตรครู ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและ ศิลปวัฒนธรรม มีทั้งทุนบางส่วน 50% และ 100%

รายละเอียด >>Click 

 

ข้อมูลอ้างอิง แหล่งทุนการศึกษาสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จาก https://www.unicef.org/thailand/th/stories/แหล่งทุนการศึกษาสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us