Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
จำนวนผู้สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565

  Favorite
ข้อมูลสถิติผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ จำนวน 183,228 คน แบ่งเป็นรายวิชา ดังนี้
- GAT จำนวน 173,125 คน
- PAT 1 - PAT 6 จำนวน 290,268 คน
- PAT 7.1 - 7.7 จำนวน 25,175 คน
- วิชาสามัญ จำนวน 815,462 คน
ผู้สมัครสอบที่ได้สนามสอบลำดับที่ 1 ที่เลือกไว้ 97.2%
ผู้สมัครที่ได้สนามสอบที่ไม่ได้เลือกไว้ 0.4%
 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "☬ mytcas.com TCAS 6 5 ข้อมูลสถิติผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ จำนวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ 183,228 คน GAT PAT 6 PAT7.1-7.7 PAT วิชาสามัญ 815,462 173,125 290,268 25,175 97.2% 5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้สนามสอบลำดับ 1ที่เลือกไว้ 1.GAT 173,125 2.วิชาสามัญ -ภาษาอังกฤษ -ภาษาไทย -สังคม PAT 1 2.4% ได้สนามสอบลำดับ 2-5 0.4% ได้สนามสอบที่ไม่ได้เลือกไว้ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 65 149,712 139,711 137,372 121,055"

 

จำนวนผู้สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 น้อยลง
ส่วนหนึ่งนักเรียนที่ติดรอบ Portfolio ยืนยันสิทธิ์แล้ว ตัดสินใจไม่สมัครสอบ

 

          ตามที่มีข่าวสถิติยอดสมัคร GAT/PAT ปี 2565 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี นั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเผยว่ามีสาเหตุสำคัญจากการปรับกระบวนการรับสมัครสอบของ ทปอ. เอง ที่เห็นปัญหาของการรับสมัครครั้งก่อนหน้า ที่ปกติรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สมัครเข้าระบบคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio และยังไม่ทราบผลการคัดเลือกว่าตนเองจะได้เข้าศึกษาต่อหรือไม่
จึงทำให้ นักเรียนทุกคนต้องทำการสมัครเผื่อไว้ก่อน และไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ภายหลังหากไม่ประสงค์เข้าสอบ

          สำหรับการรับสมัครในปี 2565 นี้ ทปอ. ได้ปรับวันรับสมัครวันสุดท้ายให้ครอบคลุมไปถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสอดคล้องกับวันประกาศผลการคัดเลือกและวันยืนยันสิทธิ์ของรอบ Portfolio (7 กุมภาพันธ์ 2565) จึงทำให้นักเรียนมากกว่า 84,691 คนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องมาสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญอีก แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันในการทำงานเตรียมสอบภายใต้เวลาที่จำกัดมากขึ้น และต้องปรับตัวในการจัดสอบทั่วประเทศครั้งแรก โดย ทปอ. เอง ซึ่งเดิมมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ช่วยดำเนินการจัดสอบ ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะสามารถลดรายจ่ายในการสอบของนักเรียนทั่วประเทศได้มากกว่า 80,000 คน

          สำหรับผลการจัดที่นั่งสอบในสนามสอบต่าง ๆ ปีนี้ ทปอ. ได้ปรับรูปแบบการรับสมัครใหม่โดยให้ผู้สมัครสอบได้ระบุความต้องการว่าจะสอบที่สนามใดเรียงตามลำดับ 5 สนามสอบแล้วดำเนินการจัดสนามสอบตามข้อมูลความประสงค์ ผลการสมัครที่ประกาศ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่ามีผู้สมัครมากถึงร้อยละ 97.2 ที่ได้สนามสอบลำดับที่ 1 ที่เลือกไว้ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจเกินคาดหมายและคิดว่าจะใช้วิธีการสมัครเลือกสนามสอบเช่นนี้ในปีถัด ๆ ไป

          นอกจากนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ลุกลามเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดสอบได้ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดในการร่วมจัดสอบให้แก่ ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการไม่รุนแรงให้สามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ รพ.สนาม ซึ่งขณะนี้ยังมีเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุธี ทองแย้ม ได้ลงมาช่วยดำเนินการอย่างเต็มที่และคาดว่าจะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565

GAT/PAT

GAT ความถนัดทั่วไป 173,125 คน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 121,055 คน

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 92,830 คน

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 25,666 คน

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,858 คน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 39,588 คน

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 6,271 คน

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 3,773 คน

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 1,018  คน

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 4,125  คน

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 8,725 คน

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 270 คน

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 2,920 คน

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 4,344 คน

วิชาสามัญ

ภาษาไทย 139,711 คน

สังคมศึกษา 137,348 คน

ภาษาอังกฤษ 149,712 คน

คณิตศาสตร์ 1 108,680 คน

ฟิสิกส์ 79,002 คน

เคมี 79,286 คน

ชีววิทยา 80,002 คน

คณิตศาสตร์ 2 17,028 คน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24,693 คน

 

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us