Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การประกวดผลงาน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
21 พ.ค. 63
217 views
Favorite
Shares
0

 

 

การประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

- เป็นการประกวดประเภททีม ประกอบด้วย เยาวชนแกนนำ 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในแต่ละสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร
- การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับต้องผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาคก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 

กติกาการประกวด

- หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีรูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น หนังสั้น ภาพวาด บทเพลง สื่อโฆษณา/Clip Video การแสดง เป็นต้น
- แนวคิดและแผนงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
- รูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงาน ต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรงไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
- ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งและนำเสนอแนวคิดและแผนงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน

1. การคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาค
- สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 70 แห่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัล แห่งละ 20,000 บาท
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง Video Conference / ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
2. การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถานศึกษา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะการประกวด

1. ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
2. ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

 

ระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการและพิจารณาผลงาน

- รับสมัคร ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม - 30  มิถุนายน  2563
- ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา วันที่  1 - 7  กรกฎาคม  2563
- อบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่  10 - 13 กรกฎาคม  2563
- สถานศึกษาดำเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ได้เสนอไว้ ระหว่างวันที่  14 - 31  กรกฎาคม  2563
- นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส่งเข้าประกวด วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2563
- คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยความเห็นชอบของ กสม. และประกาศผล วันที่  1  กันยายน  2563
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนแกนนำ และครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/contest.aspx  
- สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทรศัพท์ 02-1413924,  02-1411992, 02-1413926 มือถือ 081-3756294, 081-4281356, 065-6195915

Related Content