Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 - 2565)
21 พ.ค. 63
222 views
Favorite
Shares
0

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศ สมาชิกจำนวนกว่า50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ เป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนจนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปี การศึกษา

ประเภททุน
1. ทุนสำหรับนักเรียนทั่วไป สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง
2. ทุนสำหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนของมูลนิธิ จำนวนทุนละ 200,000 บาท ร่วมกับการสมทบทุนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
3. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเต็มจำนวนจากมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
4. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Asia Kakehashi ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการตามความจำเป็นที่เจ้าของทุนกำหนกให้กับผู้รับ (ติดตามการรับสมัครตั้งแต่สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
5. ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม
โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 50,000 บาท
6.ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP ทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการและยินดีสนับสนุน ให้เยาวชนที่เป็นบุตรหรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ

เปิดรับสมัคร 18 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 
คุณสมบัติผู้สมัคร เกิดระหว่าง 30 มิ.ย. 46 -  31 ธ.ค. 48
กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 ม.4 ม.5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563

ระเบียบการและข้อมูลเพิ่มเติม  >> click

 AFS Thailand >> click

Related Content