Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PAT 7 สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสอบ
28 พ.ย. 62
1,492 views
Favorite
Shares
0

          รูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63 มีทั้งหมด 5 รอบ แต่ละคณะมีเกณฑ์คะแนนที่ต่างกัน วิชา GAT/PAT คือหนึ่งประเภทการสอบที่สำคัญมาก ทุกแผนการเรียนสามารถสอบเพื่อใช้ยื่นคะแนนได้ “PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ” คืออีกหนึ่งวิชาที่หลายคนสงสัยว่า ใช้คะแนนนี้เลือกอะไรได้บ้าง วิชานี้สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสอบ มาตอบกันให้เคลียร์ก่อนสมัครเลย !

 

 

PAT 7 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องสอบ !

          เป็นหนึ่งวิชาที่อยู่ในประเภทการสอบ PAT ซึ่ง PAT 7 เป็นการสอบความถนัดทางภาษาต่างประเทศ แบ่งการสอบออกเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด 7 ภาษา ให้เลือกสอบตามความถนัด หรือเลือกสอบจากเกณฑ์ที่บังคับยื่นคะแนน PAT 7 ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาในระเบียบการ

          PAT 7 ไม่บังคับสอบ ! คนที่จำเป็นต้องสอบวิชานี้คือ กลุ่มที่เลือกเรียนสาขาวิชาด้านภาษาโดยตรง มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องใช้ผลคะแนนทางภาษา ที่ตรงกับสาขาวิชาเป็นเกณฑ์คัดผู้สมัคร หรือใช้เป็นทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยอีกรูปแบบหนึ่ง ตามองค์ประกอบที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

 

รูปแบบการใช้คะแนน PAT 7 ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

          คะแนน PAT 7 สามารถใช้ยื่นในระบบ TCAS ได้ทั้งหมด 4 รอบ คือรอบที่ 2 – 5 โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การใช้คะแนนในระเบียบการ

          มีคะแนน PAT 7 สามารถวางแผนหลีกเลี่ยงคู่แข่งได้ เช่น บางคณะกำหนดยื่นได้หลายรูปแบบ เช่น กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ใช้เกณฑ์ GPAX + ONET + GAT 50% ส่วนใหญ่เลือกยื่นวิธีนี้ค่อนข้างมาก ทำให้จำนวนคู่แข่งจึงมากตาม ใครมีคะแนน GAT ไม่สูงมาก สามารถเลี่ยงคู่แข่งได้ โดยเลือกยื่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้คือ GPAX + ONET + GAT 30% + PAT 7 20% ใครที่ไม่มั่นใจหรือทำคะแนน GAT ได้ไม่สูง แต่มีคะแนนสอบ PAT 7 ตามเกณฑ์ สามารถยื่นรูปแบบนี้ได้ เป็นอีกทางที่เลี่ยงคู่แข่งได้ โอกาสติดอาจมีมากขึ้น

 

เทคนิคการเลือกสอบ PAT 7

          เนื่องจากมีการแยกให้เลือกสอบหลายภาษา จึงเกิดความสับสนว่าควรสมัครสอบภาษาไหนดี วิธีการเลือกมีดังนี้

1. เลือกสอบจากเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษาเกณฑ์ในสาขาวิชาที่เราสนใจว่าใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง ถ้ากำหนดใช้คะแนน PAT 7 วิชาไหน ก็เลือกสอบวิชานั้น

2. เลือกสอบเพื่อใช้เพิ่มทางเลือก กรณีนี้สำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาที่สามอยู่แล้ว สามารถเลือกสอบตามความถนัดไว้ได้เลย ซึ่งทำได้ทั้งสายวิทย์ - สายศิลป์ เช่น มีความรู้ภาษาจีนก็เลือกสอบภาษาจีนไว้ อนาคตสามารถใช้การยื่นคะแนนได้หลายรูปแบบ แต่กรณีนี้ทางที่ดีควรดูเกณฑ์ให้ละเอียดว่า รูปแบบนี้กำหนดใช้ภาษาอะไรยื่นได้บ้าง

 

การเลือกสอบ PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส    

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน     

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น     

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน     

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ     

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี     

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

 

ตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนน PAT 7 ในการยื่น

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์    

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์     

การท่องเที่ยวและการโรงแรม    

นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์     

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์     

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา     

นิติศาสตร์     

รัฐศาสตร์

 

          สรุปกันอีกครั้ง PAT 7 ไม่บังคับสอบ ! ทุกแผนการเรียนสามารถสอบได้ ใครที่ต้องการเรียนต่อเฉพาะทางด้านภาษาไหน ควรสอบ PAT 7 ภาษานั้นให้ตรงกับเกณฑ์ และสามารถเลือกสอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการยื่นคะแนนได้หลายรูปแบบ ส่วนจะเลือกสอบภาษาไหนนั้น ให้ศึกษาเกณฑ์ในระเบียบการให้ละเอียดจะดีที่สุด

Related Content