Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การรับสมัคร แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
29 ต.ค. 62
5,647 views
Favorite
Shares
0

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลัก ๆ จะเปิดรับสมัครในระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ รอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน กสพท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 


การรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

รับผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 25 คน 
- GPA 5 เทอม กลุ่มสาระวิชา วิทย์ 3.50, คณิต 3.50, อังกฤษ 3.50, ไทย 3.00, สังคม 3.00
- ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ของมูลนิธิ สอวน. ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องอยู่ในระดับ ม.ปลาย ณ ปีที่แข่งขัน หรือเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย หรือผู้แทนสำรองของวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ได้รับการคัดเลือก

 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 

รับผ่าน 3 โครงการ
1. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ จำนวน 1 คน

- GPAX 3.50 
- GPA กลุ่มสาระวิชาไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 
- 9 วิชาสามัญ (คณิต 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา,  อังกฤษ,  ไทย,  สังคม) เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด
- O-NET เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5 กลุ่ม 60% 

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา จำนวน 1 คน / ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว จำนวน 1 คน
- GPAX 3.00 
- GPA กลุ่มสาระวิชาไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 
- 9 วิชาสามัญ (คณิต 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา,  อังกฤษ,  ไทย,  สังคม) เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด
- O-NET เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5 กลุ่ม 60% 

3. รับบุคคลจบปริญญาตรี จำนวน 4 คน
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- GPAX 3.50 
- 9 วิชาสามัญ (คณิต 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา,  อังกฤษ,  ไทย,  สังคม) เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด
- วิชาเฉพาะ กสพท

 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับผ่านโครงการ กสพท จำนวน 260 คน 

- 9 วิชาสามัญ (คณิต 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา,  อังกฤษ,  ไทย,  สังคม) เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด
- O-NET เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5 กลุ่ม 60% 
- วิชาเฉพาะ กสพท

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2563 >> Click
ตาราง จํานวน เกณฑ์คะแนน จําแนกตามหลักสูตร/โครงการ/รอบ >> Click

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
อยากติด กสพท ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ ตั้งเป้าคะแนน ด้วยโปรแกรมคำนวณ
กว่าจะเป็นหมอ ปลายทางหมอ...ไปทางไหน รวมเส้นทางสู่คณะแพทย์
รวมค่าเทอมเรียนหมอ คณะแพทย์

Related Content