Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การสมัครสอบ O-NET ระดับเทียบเท่า ม. 6
28 ต.ค. 62
523 views
Favorite
Shares
0

O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ข้อสอบที่นักเรียน ม. 6 ทุกคนต้องสอบ เป็นการสอบวัดมาตราฐานคุณภาพของโรงเรียน และที่สำคัญนำคะแนนไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย นักเรียน ม. 6 โรงเรียนสามัญ ทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อสมัครสอบให้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่า ม. 6 สายอาชีพ ปวช., กศน. ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS จำเป็นต้องสอบ O-NET และต้องสมัครด้วยตัวเอง สทศ. เปิดสมัครสอบ O-NET ระดับเทียบเท่า ม. 6 วันที่ 1 - 15 พ.ย. 62 นี้  

 

ระดับเทียบเท่า ม. 6 คือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (กศน.) นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนพณิชยการ หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ เป็นต้น และกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เท่านั้น

 

จำเป็นต้องสมัครไหม
ในระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย TCAS คะแนน O-NET นำใช้ในรอบที่ 4 โดยมีสัดส่วนคะแนนมากถึง 30% ส่วนรอบอื่น ๆ นั้นแล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด ในแต่ละรอบจะใช้ร่วมกับคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ส่วนคะแนน O-NET นักเรียนมีสิทธิ์สอบได้แค่ครั้งเดียวในปีการศึกษาที่กำลังจะจบ และคะแนนใช้ได้ตลอดชีวิต จะได้ใช้หรือไม่ น้อง ๆ เทียบเท่า ม. 6 ก็ควรสอบเผื่อไว้นะคะ


สมัครสอบ O-NET ระดับเทียบเท่า ม. 6 วันที่ 1 - 15 พ.ย. 62 นี้  
สมัครทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
ฟรี ! ไม่มีค่าสมัคร
 

Related Content