Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (แพทย์ มข.) การเปิดรับแต่ละรอบ
10 ต.ค. 62
1,883 views
Favorite
Shares
0

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลัก ๆ จะเปิดรับสมัครในระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ รอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

- เกรด 3.00 
- TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT 
- BMAT Part 1 และ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน Part 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
- Portfolio ผลงานรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 


รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

- เกรด 3.00 
- มีภูมิลำเนาตามที่กำหนด


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
- วิชาเฉพาะของ กสพท
- วิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
- เฉพาะ ม. 6 หรือเทียบเท่าปีนี้ O-NET ทุกวิชารวมกันไม่ต้องไม่ต่ำกว่า 60% ถึงจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
- เด็กซิ่วขึ้นไป ไม่ต้องใช้เกณฑ์ O-NET 

 

รายละเอียดทั้งหมด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ Email : meded@kku.ac.th , โทร: 043-363407 , 043-363429

Related Content