Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
7 คณะยอดนิยมใน TCAS 62
22 ส.ค. 62
8,536 views
Favorite
Shares
0

          จะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมีคณะในดวงใจกันอยู่แล้ว แต่ก่อนที่เราจะเลือกสมัครต้องรู้ให้ดีว่า คณะที่เราสนใจมีคู่แข่งเยอะแค่ไหน การวางแผนจะได้แม่นยำมากขึ้น จะได้ไม่พลาดโอกาสคณะในฝัน เพราะตกม้าตายกับคู่แข่งเยอะ และวันนี้พี่รวมข้อมูลมาให้แล้ว กับ “7 คณะยอดนิยม ที่เด็ก TCAS 62 เลือกเรียน” ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ โดยเฉพาะน้อง ๆ TCAS 63 ส่วนจะมีคณะไหนยอดฮิตบ้าง ไปดูรายละเอียดกันเลย

 

 

แนะแนวคณะยอดฮิตก่อนเลือกเรียน

 

คณะบริหารธุรกิจ

          เรียนเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ ศึกษาเรื่องแนวโน้มและวิเคราะห์การตลาด ช่องทางการลงทุนต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนการตลาดทุน เพื่อการนำไปใช้ด้านบริหารธุรกิจ หรือวางแผนการตลาดห้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คนที่เหมาะกับคณะนี้ ควรเป็นคนที่สนใจการค้าขาย การทำธุรกิจ มีทักษะเรื่องการคำนวนที่ดี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการเงินการธนาคาร, สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ, สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาการประกันภัย เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          ผู้ตรวจสอบบัญชี, นักการตลาด, นักบริหาร, นักธุรกิจ, นักวิจัยตลาด, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักการธนาคาร, ดูแลฝ่ายจัดซื้อ, ทำงานด้านการเงิน, เป็นต้น

 

คณะมนุษยศาสตร์

          จะเน้นเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาต่าง ๆ รวมเนื้อหาแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคมและการสื่อสาร ออกมาแตกย่อยเป็นแต่ละสาขาวิชาเพื่อเจาะลึกมากขึ้น บางมหาวิทยาลัยเรียกคณะนี้ว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็รวมสาขาวิชาด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาต่าง ๆ), นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ ไว้ในคณะนี้ด้วยเช่นกัน

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ (ภาษาต่าง ๆ ), กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน, กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์, กลุ่มสาขากลุ่มวิชารัฐศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          ติวเตอร์หรืออาจารย์สอนภาษา, บรรณาธิการ, ประชาสัมพันธ์, นักสื่อสารมวลชนในด้านต่าง ๆ, นักการจัดการ, นักสังคมศาสตร์, ล่าม, นักแปล, นักสารสนเทศ, ไกด์, นักจิตวิทยา เป็นต้น

 

คณะเศรษฐศาสตร์

          ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เรียนรู้ตั้งแต่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจหรือบริษัท ไปจนถึงระดับประเทศ ศึกษาภาพรวมของตลาดการค้าต่าง ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เศรษฐกิจระดับประเทศ ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนหาทางแก้ไขปัญหา เรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการเรียนเรื่องเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการเงินและการธนาคาร, สาขาการจัดการการสื่อสาร, สาขาการจัดการธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          นักการธนาคาร, ที่ปรึกษาด้านการลงทุน, นักเศรษฐศาสตร์, นักบริหารธุรกิจ, อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์, ฝ่ายการเงิน, นักลงทุน, ประกอบกิจการส่วนตัวด้านธุรกิจ เป็นต้น

 

คณะพยาบาลศาสตร์

          ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคต่าง อุบัติเหตุ การผ่าตัด การปฐมพยาบาล เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยคนเก่งของคุณหมอนั้นเอง น้อง ๆ ที่สนใจต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือเรียนสายวิทย์มาก่อน เพราะวิชาที่เราต้องเรียนนั้นเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญต้องจิตใจเข้มแข็ง อดทน ไม่กลัวเลือดหรือตกใจง่าย มีสติที่ดีในสถานการณ์กดดันและน่าตกใจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์, สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช, สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          พยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาล, รับราชการในสายงานสาธารณสุข เป็นต้น

 

คณะเภสัชศาสตร์

          การเรียนคณะนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวคุณสมบัติของยาแต่ละชนิดในการรักษาโรค สารสกัดที่นำมาทำยา รวมทั้งกระบวนการผลิตยาทั้งหมด วิธีการเก็บรักษายา และการนำยาไปใช้ในส่วนต่าง ๆ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขาวิชาเภสัชศาสตร์,สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม, เภสัชกรในร้าน, ทำงานในหน่วยงานด้านสุขภาพสาธารณสุขต่าง ๆ, นักวิจัยและผลิตยา เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          เภสัชกรการอุตสาหกรรม, เภสัชกรชุมชน, เภสัชกรโรงพยาบาล, เภสัชกรการตลาด เป็นต้น

 

คณะสหเวชศาสตร์

          คณะนี้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกาย ศึกษาด้านเทคนิคทางการแพทย์ ภาพรวมคือศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาช่วยทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในสายงานที่ต้องทำงานกับแพทย์ พยาบาล ในขั้นตอนการเพื่อรักษาโรคนั้นเอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์, สาขากายภาพบำบัด, สาขาเทคนิคการแพทย์, สาขารังสีเทคนิค, สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, สาขากิจกรรมบำบัด, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, สาขาเทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักโภชนาการด้านอาหาร, นักรังสีเทคนิค, นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น

 

คณะนิติศาสตร์

          ศึกษาเรื่องกฎระเบียบหรือกฎหมาย ที่ถูกนำมาใช้ในการดูความประพฤติของคนในสังคม การศึกษากฎหมายคือ การศึกษาข้อกำหนดที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการผู้กระทำความผิดในสังคมให้ได้รับบทลงโทษ โดยมีนักกฎหมายในตำแหน่งต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนนั้นร่วมนั้นเอง ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการเหล่านี้

สาขาวิชาที่เปิดสอน

          สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์, สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, สาขากฎหมายมหาชน, สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม, สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

อาชีพในอนาคต

          ทนายความ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, อัยการ, ผู้พิพากษา, พนักงานอัยการ, นิติกร เป็นต้น

Related Content