Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS รอบ 1 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร สอบอะไรบ้าง ทำ Portfolio อย่างไร
15 ก.ค. 62
1,354 views
Favorite
Shares
0

ไม่ว่า TCAS จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รอบที่ 1 หรือการรับแบบยื่น Portfolio จะยังมีอยู่ และเกณฑ์การคัดเลือกยังเหมือนเดิม คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ก็เช่นกัน เปิดรับ TCAS 63 รอบที่ 1 ในเดือนธันวาคมนี้ รอ ทปอ. คอนเฟิร์ม ! เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัว ทั้งการสอบ และการจัดทำ Portfolio ของแต่ละสาขา ในคณะดุริยางคศาสตร์ สอบอะไรบ้าง ทำ Portfolio อย่างไรให้ตรงกับที่คณะต้องการ วันนี้มีมาบอกอย่างละเอียด

 

คณะดุริยางคศาสตร์ มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา (2 หลักสูตร)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (ดนตรีคลาสสิก)
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง


การคัดเลือก
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (ดนตรีคลาสสิก)
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

การคัดเลือกรอบ Portfolio
- Portfolio สัดส่วนคะแนน 40%
- สัมภาษณ์ 20%
- ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิก 40%


Portfolio ประกอบไปด้วย
1. ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

2. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

3. ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี)

4. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

5. ใบ ปพ. 1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)

6. คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube แนบ Link URL

7. ส่งไฟล์ Portfolio เป็นไฟล์ PDF ไม่รับรูปเล่ม

 

วิชาที่ใช้ในการสอบ

  1. ทฤษฎีดนตรี สัดส่วนคะแนน 25%
  2. โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 25%
  3. ปฎิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก สัดส่วนคะแนน 40%
  4. สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

การคัดเลือกรอบ Portfolio
- Portfolio สัดส่วนคะแนน 40%
- สัมภาษณ์ 20%
- ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิก 40%
 

Portfolio ประกอบไปด้วย
1. ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

2. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

3. ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี)

4. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

5. ใบ ปพ. 1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)

6. ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์ที่กำหนด หรืออธิบายความเป็นมา และความสำเร็จของผลงาน (ถ้ามี)

7. คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube แนบ Link URL

8. ส่งไฟล์ Portfolio เป็นไฟล์ PDF ไม่รับรูปเล่ม

 

วิชาที่ใช้ในการสอบ

  1. ทฤษฎีดนตรี สัดส่วนคะแนน 25%
  2. โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 25%
  3. ปฎิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้อง  สัดส่วนคะแนน 40%
  4. สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

 

สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

การคัดเลือกรอบ Portfolio
- Portfolio สัดส่วน 80%
- สอบสัมภาษณ์ 20%
 

Portfolio ประกอบไปด้วย

1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ. 1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศีกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

3. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

4. คลิปแนะนำตัวผู้สมัครความยาว 2 นาที แนะนำชื่อพร้อมประวัติส่วนตัว และกิจกรรมที่เคยทำระหว่างเรียน บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง บอกสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยอัปโหลดคลิปลงใน YouTube (แนบ Link URL)

5. ส่งไฟล์ Portfolio เป็นไฟล์ PDF ไม่รับรูปเล่ม


Portfolio 10 หน้ามีอะไรบ้าง

การทำ Portfolio เพื่อยื่นรอบที่ 1 ไม่ใช่การทำเล่มเดียวแล้วยื่นได้ทุกคณะ เนื้อหาใน Portfolio ต้องเป็นไปตามที่คณะ/สาขากำหนด สำหรับ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ไม่ได้ต้องการ Portfolio ที่หรูหรา อลังการ แต่แค่ต้องการ Portfolio ที่ทำให้รู้จักตัวตนของนักเรียน และมีผลงานตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ 10 หน้า ง่าย ๆ ไม่ต้องเลิศเลอ แต่ขอให้ตรงประเด็น มีอะไรบ้างไปดูกันเลย


หน้าปก
จำนวน 1 - 3 หน้า
รายละเอียด ชื่อ-สกุล/คำนำ/สารบัญ

ประวัติส่วนตัว
จำนวน 1 หน้า
รายละเอียด การศึกษา ประสบการณ์ดนตรี กิจกรรม การประกวดแข่งขัน

 

หลักฐานการศึกษา
จำนวน 2 - 3 หน้า
รายละเอียด ปพ. 1 ผลการเรียน 5 เทอม

 

ผลงานส่วนบุคคล
จำนวน 4 - 10 หน้า
รายละเอียด ใบรับรองความสามารถ
ประกาศนียบัตร
ภาพกิจกรรมมีส่วนร่วม
ผลการสอบวัดระดับดนตรี
Link URL การแสดงดนตรีหรือข้อกำหนดทักษะตามสาขาวิชา
คลิปแนะนำตัวเอง

 

ข้อควรระวังในการทำ Portfolio

- รายอะเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี ไม่เกี่ยวข้องกับสาขา ขาดความชัดเจนของการมีส่วนร่วม ขาดข้อมูลที่กรรมการจำเป็นต้องพิจารณา เช่น ประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การแสดง

- ผู้สมัครส่งใบประกาศนียบัตรไม่ตรง ไม่เกี่ยวข้องกับดนตรี เช่น แข่งขันทำอาหาร แข่งเกมส์

- สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง เน้นกิจกรรมที่เป็นการจัดการ บริหารงานดนตรีทั้งภายในโรงเรียน ชมรม และภายนอก ไม่เน้นการปฎิบัติดนตรี และคลิปแนะนำตัวเอง ให้ผู้สมัครอธิบายตนเอง กระชับ มีประเด็นที่ชัดเจนและอยู่ในระยะเวลา 2 นาที

- คลิปการแสดง ข้อผิดพลาดที่มักเจอ ผู้สมัครไม่ใช้บทเพลงในการสอบ หรือ เพลงที่สอบไม่สัมพันธ์กับเครื่องดนตรี การอัดบันทึกเสียงไม่ชัดเจน (หลีกเลี่ยงการบันทึก VDO การแสดงคอนเสิร์ตสด) คลิปควรเห็นผู้สมัครเล่นเครื่องดนตรีทั้งภาพและเสียงอย่างชัดเจน

- ไม่เน้นความสวยงาม เน้นเนื้อหาตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ 

- ทำเป็นไฟล์ PDF ไม่รับรูปเล่ม 

 

น้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างคลิปแนะนำตัวและคลิปการแสดงได้จาก channel Silpakorn music
https://www.youtube.com/user/sufmmusicplus

 

รูปภาพ www.music.su.ac.th
ข้อมูล การอบรมเชิงวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Related Content