Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
พยาบาลทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ
14 มิ.ย. 62
3,346 views
Favorite
Shares
0

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ คือพยาบาลทหารของกองทัพต่าง ๆ ที่เรียนจบแล้วเข้าทำงานรับราชการในหน่วยงานนั้นเลย น้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นพยาบาลทหารเหล่าทัพต่าง ๆ มีสิทธิ์สอบปีละหนึ่งครั้ง หากพลาดปีนี้..รอสอบใหม่ปีหน้าเลยจ้า ไม่ได้เหมือนพยาบาล ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดรับหลายรอบ น้อง ๆ ที่อยากเป็นพยาบาลทหาร ต้องเตรียมตัวให้พร้อม !

 

พยาบาลทหาร มีทั้งหมด 4 เหล่า

- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
- วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 

ช่วงรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่า (ไม่ได้เข้าร่วม TCAS) 

ทบ. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.

ทร. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.

ทอ. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย.

ตร. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค.

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิง สถานภาพโสด
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุ 18 – 25 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กก./ม

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- O-NET
เกณฑ์ขั้นต่ำ
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า  30 คะแนน
**ถ้าไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ  7 วิชา ไทย อังกฤษ คณิต 1 สังคม ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า  30 คะแนน
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
- เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิง สถานภาพโสด
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุ 17 – 20 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- GPAX 6 เทอม
- O-NET
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิงและชาย สถานภาพโสด
- อายุ 17 – 22 ปี
- หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และดัชนีมวลกาย (BMI) 19-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- GPAX 6 เทอม
- O-NET
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิงและชาย สถานภาพโสด
- อายุ 16 - 25 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 1 คณิตศาสตร์
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

 

การสอบเข้ารับราชการ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ทุนทางราชการ, ทุนส่วนตัว และ ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทุนกองทัพ
ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ทุนส่วนตัว

นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม  เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม
เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

 

**รายละเอียดเพิ่มเติมหาดูจากระเบียบการในปีที่สมัคร**

 

ค่าเทอมโดยประมาณของแต่ละปีการศึกษา
 

ชั้นปีที่ 1
– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท
– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท (แบ่งชำระ 2 งวด)

ชั้นปีที่ 2
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3
– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500
– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 34,350
รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 2 แสนบาท ต่อหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี

 

การรับสมัครปีการศึกษา 2563

รอติดตามระเบียบการ เร็ว ๆ นี้

 

ข้อมูลเตรียมตัวสอบพยาบาลเหล่าทัพ จาก http://www.rtopcadet.com/เตรียมสอบพยาบาลเหล่าทัพ.html

Related Content