Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
สมัครสอบ BMAT แพทย์และทันตะ สอบอะไร ยื่นที่ไหนได้บ้าง
10 มิ.ย. 62
7,386 views
Favorite
Shares
0

BioMedical Admissions Test (BMAT) คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 

มหาวิทยาลัยในไทย ที่ใช้คะแนน BMAT 
แพทย์ ทันตะ เฉพาะรอบ 1 - 2 แค่บางโครงการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะแพทยศาสตร์             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์             

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะแพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)
- คณะแพทยศาสตร์ MDX  (ผู้สมัครรายอื่น ๆ )    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะแพทยศาสตร์                             

มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม)     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

- แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา – ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย) 

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยยอมรับผลคะแนนการสอบ BMAT รอบใดบ้าง

 

วันสอบประจำปี พ.ศ. 2562

สามารถเลือกสอบ BMAT วันใดวันหนึ่ง ใน เดือนสิงหาคม หรือ เดือนตุลาคม วันสอบทั้งสองรอบ มีรูปแบบการสอบ และวิธีการให้คะแนนเหมือนกัน

31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สามารถสอบ BMAT ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งรอบการสอบแอดมิชชั่น

 

ลงทะเบียนได้อย่างไร ?

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนสิงหาคม: ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง

เปิดให้ลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน และต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง www.metritests.com (หลังจากเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ตัวเลือก Shop ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าเวปไซต์)

 

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนตุลาคม: ศูนย์สอบจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ 

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ เพื่อทำการลงทะเบียนสอบให้กับคุณ และอย่าลืมสอบถามเลขที่ผู้สมัครสอบของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนสอบนั้น ได้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ศูนย์สอบอาจมีการคิดค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสอบ

การสอบ BMAT รอบเดือนตุลาคม คุณจะต้องมาสอบกับศูนย์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่จัดสอบ กรณีที่โรงเรียนของท่านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบ

 

ควรลงทะเบียนเมื่อใด ?

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนสิงหาคม

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และปิดรับลงทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จะไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว 

 

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนตุลาคม

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

กรณีลงทะเบียนล่าช้า ได้ไม่เกิน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ การลงทะเบียนสมัครสอบ และเลขที่ผู้สมัครสอบของคุณ จากทางศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบหัวข้อวันสอบรอบต่างๆ สำหรับ การสอบ BMAT – เดือนสิงหาคม หรือ การสอบ BMAT – เดือนตุลาคม

 

การสอบประกอบด้วยเนื้อหาใดบ้าง? 

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และเป็นการสอบแบบ pen-and-paper test โดยแบ่งข้อสอบออกเป็นสามส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ความถนัดและทักษะ

ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจข้อโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุป
คำถามแบบมีตัวเลือก 35 ข้อ 60 นาที
 
ส่วนที่ 2: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการนำไปประยุกต์ใช้
ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ 
คำถามแบบมีตัวเลือก 27 ข้อ 30 นาที
 
ส่วนที่ 3: การสอบข้อเขียน
รู้จักเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด ทั้งยังสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและนำเสนอแนวคิดได้อย่างชัดเจน และกระชับได้ใจความ
คำถาม การสอบข้อเขียนโดยเลือกหนึ่งหัวข้อจากจำนวนทั้งหมดสามหัวข้อ 30 นาที
 
สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จากหน้าเว็บไซต์ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ BMAT

 

BioMedical Admissions Test (BMAT) สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 จาก  https://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/?utm_source=poster&utm_campaign=bmatthai

Related Content