Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 เตรียมขยับ ทปอ.เล็งปรับยุบรวมรายวิชาซ้ำซ้อน O-NET, PAT, วิชาสามัญ และ ลดรอบ TCAS !
20 ก.พ. 62
5,316 views
Favorite
Shares
0

ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องความซ้ำซ้อนของการใช้ผลสอบรายวิชาต่าง ๆ เช่น O-NET, วิชาสามัญ, PAT ความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นชอบให้ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ โดยการลดเนื้อหาวิชาที่มีความซ้ำซ้อนลง เพื่อลดภาระการสอบในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน คาดว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน และจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564 น้อง ๆ TCAS 64 เตรียมเฮกันเลย

 

ประเด็นสำคัญที่ทางคณะกรรมการฯได้นำเสนอ 

1. การสอบ O-NET อาจจะนำมารวมกับการสอบ 9 วิชาสามัญ
2. เนื้อหาในรายวิชา PAT ที่ซ้ำซ้อนกับ 9 วิชาสามัญ ต้องมาพิจารณาว่าจะยุบรวมกันได้อย่างไร และปรับ GAT เป็นการวัดความถนัดจริง ๆ
3. การพิจารณาลดรอบการคัดเลือกในระบบ TCAS เพื่อรองรับการลดภาระการสอบรายวิชา

 

นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาจำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาลดลง ทปอ.จะสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้สมัครในระบบ TCAS 62 เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเกิดความเป็นระบบ เช่น
- การทำ Data analysis รายหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและโอกาสสละสิทธิ์
- ประสานหน่วยงานรัฐด้านข้อมูลอัตรากำลังคน
- การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- รวมถึงมหาวิทยาลัยกำลังจะเผชิญกับของคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เรียนแบบ full degree ส่วนมหาวิทยาลัยต้องประสานกับสภาวิชาชีพต่าง ๆ และ ทปอ.


เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้ รวมทั้ง ทปอ. จะจัดสัมมนาการแก้ปัญหาการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อการลดลงของนักเรียนในระบบอุดมศึกษาภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้มอบหมายคณะทำงาน TCAS ที่มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธานไปรวบรวมข้อมูล demand side ศ.ดร.นพ.พงษ์รัก ศรีบัณฑิตมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำข้อมูลที่เป็น supply side และผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดประชุม Forum ต่อไป

 

ทปอ.เล็งยุบรวมรายวิชาซ้ำซ้อน-ลดรอบสมัครทีแคส สืบเนื่องจาก https://www.dailynews.co.th/education/694161วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

Related Content