Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมแนวข้อสอบ GAT/PAT วัดความรู้ แก้จุดอ่อน ก่อนสอบจริง
15 ก.พ. 62
10,291 views
Favorite
Shares
0

วัดความรู้ แก้จุดอ่อน ก่อนสอบจริง พิชิต GAT/PAT
กับสนามสอบออนไลน์ วิชา GAT Eng, PAT 1, PAT 2, PAT 5
พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 

ขั้นตอนการทำข้อสอบ

- Login เข้าระบบ
- เลือกวิชาและชุดข้อสอบที่ต้องการ (1 วิชา มีข้อสอบ 3 ชุด เป็นแนวข้อสอบใหม่ 1 ชุด และข้อสอบเก่า 2 ชุด เลือกทำชุดใดก่อนก็ได้)
- ข้อสอบแต่ละชุดสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว
- หากทำข้อสอบไม่ครบทุกข้อ ระบบจะไม่บันทึกคะแนน
- เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะประเมินผลการสอบ โดยบอกคะแนนเปรียบเทียบกับผู้สอบทั้งหมด จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมเฉลยละเอียด และแนะนำคลิปติวของเรื่องนั้น

 

GAT ความถนัดทั่วไป ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561

- ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553

- ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553

 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN)

- ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554

- ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553

 

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

- แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN)

- ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554

- ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553

 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561

- ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554

- ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553

Related Content