Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ข้อควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบ GAT/PAT ปี 2562
11 ก.พ. 62
7,700 views
Favorite
Shares
0

สนามสอบแรกของเด็ก TCAS 62 เริ่มขึ้นแล้ว! การสอบ GAT/PAT ปี 2562 น้อง ๆ ม. 6 ติวกันมายาวนาน สุ่มซ้อมทำโจทย์กันมาอย่างหนัก ถึงเวลาคว้าคะแนนจริงแล้้ว วันสอบที่เลื่อนไปเลื่อนมา สุดท้ายเราก็ได้วันสอบเดิมคืนมา สอบวันที่ 23 - 26 ก.พ. 62 นอกจากความรู้ที่จะนำไปสอบแล้ว กฏกติกา ระเบียบ การเตรียมตัวก่อนไปสอบก็สำคัญมาก ๆ หากเราไปสาย ไปผิดสนามสอบ ลืมบัตรแสดงตัวตน บอกเลยว่าอดเข้าห้องสอบนะจ๊ะ หากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น มาเตรียมตัวไปพร้อม ๆ กันเลย

 

ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก GAT/PAT แบบสั้น ๆ อีกที 
GAT (General Aptitude Test) หรือ ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง 
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GATภาษาอังกฤษ 

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) หรือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 วิชาความถนัด คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี
PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 

คะแนนนำไปใช้รอบไหนบ้าง

คะแนน GAT/PAT นำไปยื่น TCAS ในรอบ 2, 3, 4, 5 แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละรอบให้ความค่าน้ำหนักกับคะแนนไม่เท่ากัน 
- รอบ 2 โควตา โครงการส่วนใหญ่เป็นโควตา สอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ มีบางโครงการที่ใช้คะแนน GAT/PAT แต่ยังเป็นแค่ส่วนน้อย
- รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT แล้วแต่คณะ/สาขาวิชากำหนด บางที่ใช้ GAT/PAT อย่างเดียว บางที่ใช้ 9 วิชาสามัญ อย่างเดียว บางที่ใช้ทั้งสองอย่าง! 
- รอบ 4 แอดมิชชั่น GAT/PAT คือหัวใจสำคัญของรอบนี้ ใครไม่มีคะแนน GAT บอกเลยว่า สมัครรอบนี้ไม่ได้ เพราะใช้ GAT ทุกสาขาวิชา! ส่วน PAT ตามคณะ/สาขากำหนด 
- รอบ 5 รับตรงอิสระ เป็นรับตรงเก็บตก ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดียวกับ รอบ 3 และ รอบ 4 

**นอกจากที่จะต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นแล้ว ในบางคณะ/สาขาวิชา มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำด้วยนะ ควรเช็คและเตรียมตัว ซ้อมทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนสอบ

 

คืนก่อนสอบ

- เตรียมบัตรแสดงตน บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ให้พร้อม ใส่กระเป๋าไว้เลย กันลืม
- เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง
- จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)
- เตรียมดินสอ ปากกา กบเหลา ยางลบ 
- อย่าเครียด
- อย่านอนดึก

 

วันสอบ

- รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
- ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง เผื่อรถติดนะคะ
- ก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบ ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะ 
- ทำสมาธิ ลดความตื่นเต้น 
- ไม่ควรอ่านเนื้อหาหน้าห้องสอบแล้ว ควรอ่านแค่สรุปสั้น ๆ 

 

การแต่งกาย

- ชุดนักเรียน (ม. 6)
- นักศึกษา (เด็กซิ่ว)
- ชุดสุภาพ (เทียบเท่า กศน. ปวช.)

 

หลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ 

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้

1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
- ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

 

คำแนะนำในห้องสอบ

- ตรวจสอบกระดาษคำตอบ
- เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง
- อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจและตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า
- ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด
- เชื่อฟังอาจารย์คุมสอบ

 

 

กำหนดการการสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ : 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ​
จัดสอบ : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2561

 

ตารางสอบ GAT/PAT TCAS 62

 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

 
เว็บไซต์ สทศ. >> Click
Related Content