Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562
07 ธ.ค. 61
3,555 views
Favorite
Shares
0

การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงรอบต่าง ๆ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ม.4 - ม.5 สมัครไม่ได้
 

9 วิชาสามัญ ประกอบไปด้วย 

- รหัสวิชา 09 ภาษาไทย
- รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา
- รหัสวิชา 29 อังกฤษ 
- รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
- รหัสวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
- รหัสวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์
- รหัสวิชา 59 เคมี 
- รหัสวิชา 69 ชีววิทยา
 
* วิชาคณิคศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 2 สอบพร้อมกัน เลือกสมัครได้เพียงวิชาเดียว วิทยศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ก็เช่นกัน
** ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

สรุปการใช้ 9 วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ TCAS 62 >> คลิก

 

 

การสมัครสอบ 

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th เข้าระบบ 9 วิชาสามัญ และเลือกตรงหัวข้อ เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัคร
ผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน (รายใหม่) 
2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 
3. พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท 
4. ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ดาวน์โหลดแบบพร้อมคำขอแก้ไข และทำตามขั้นตอน
- แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ 
- เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวิชาสอบ


คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร >> คลิก
 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ
11 - 25 ธันวาคม 2561
 
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 - 26 ธันวาคม 2561
 
เลือกสนามสอบ
11 - 27 ธันวาคม 2561
 
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
11 - 28 ธันวาคม 2561
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ
18 มกราคม 2562
 
จัดการทดสอบ
16 - 17 มีนาคม 2562
 
ประกาศผลสอบ
5  เมษายน  2562
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2562

Related Content