Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การเตรียมไฟล์เอกสาร สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
07 ต.ค. 62
8,429 views
Favorite
Shares
0

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้อง ๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่อง การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครให้เข้าใจ

 

1. รูปถ่าย

เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
 

- เตรียมรูปถ่าย

 

- นำไปสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์

 

- หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ

 

- กรณีใช้เครื่องสแกนเนอร์ ให้เลือกขอบเขตการสแกนให้เห็น ใบหน้าชัดเจนเต็มหน้า ส่วนถ่ายด้วยกล้องหรือมือถือ ให้ Crop แบบเดียวกัน

 

- จะได้ไฟล์นามสกุล .jpg พร้อมสำหรับการ อัปโหลด

 

- ไฟล์ตัวอย่าง

 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

 

- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

- นำบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสาร

 

- ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรอง สำเนาถูกต้อง 

 

 

- นำสำเนาฯ ที่ลงลายมือชื่อแล้วมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล

 

หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ

 

- ได้ไฟล์สำเนาบัตรฯ พร้อมจะนำไป อัปโหลด

 

- ไฟล์ตัวอย่าง

 

 

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ

ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วนำไปสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่าง)

- หนังสือรับรองที่มีตราโรงเรียนประทับ

 

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่จบชั้น ม. 6 แล้ว โดยจะต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

 

 

- ใบประกาศนียบัตร (หากสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ม. 6 ใช้ใบประกาศฯของระดับการศึกษานั้น ๆ ได้)

* ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า
1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงนำมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล

2. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ก็ต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงนำมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเช่นกัน โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ


 

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2563 >> Click

Related Content