Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562
12 ก.ย. 61
29,345 views
Favorite
Shares
0

มาแล้ว !! รูปแบบข้อสอบ จํานวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 และประกาศผล วันที่ 5 เม.ย. 62 มาดูรายละเอียดทั้งหมดกันเลย !!
 

 

1. วิชาภาษาไทย (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- การอ่าน

- การเขียน

- การพูด การฟัง

- หลักการใช้ภาษา
 

2. วิชาสังคมศึกษา (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

- เศรษฐศาสตร์

- ประวัติศาสตร์

- ภูมิศาสตร์
 

3. วิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- Listening -Speaking Skills

- Reading Skills

- Writing skills
 

4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- ความรู้พื้นฐาน

- ระบบจำนวนจริง

- เรขาคณิต

- พีชคณิต

- ความน่าจะเป็นและสถิติ

- แคลคูลัส

- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 

5. วิชาฟิสิกส์ (จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

- สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

- ไฟฟ้า - ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

- แม่เหล็ก

- ฟิสิกส์ยุคใหม่
 

6. วิชาเคมี (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- อะตอมและตารางธาตุ

- พันธะเคมี

- สมบัติของธาตุและสารประกอบ

- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- สมดุลเคมี

- กรด-เบส

- ไฟฟ้าเคมี

- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

- เคมีอินทรีย์

- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

- สารชีวโมเลกุล
 

7. วิชาชีววิทยา (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- จำนวนจริงและการดำเนินการ

- การวัด

- พีชคณิต

- ความน่าจะเป็น

 

9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

รูปแบบ - ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

- พันธุกรรม

- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- อยู่ดีมีสุข

- อยู่อย่างปลอดภัย

- ธาตุและสารประกอบ

- ปฏิกิริยาเคมี

- สารชีวโมเลกุล

- ปิโตรเลียม

- พอลิเมอร์

- การเคลื่อนที่

- แรงในธรรมชาติ

- คลื่นกล

- เสียง

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- พลังงานนิวเคลียร์

- โครงสร้างโลก

- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

- แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

- ธรณีประวัติ

- กำเนิดเอกภพ

- ดาวฤกษ์

- ระบบสุริยะ

- เทคโนโลยีอวกาศ

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2561 จาก 

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

Related Content