Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การกู้เรียน กยศ.
10 พ.ค. 61
77,541 views
Favorite
Shares
0

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่รู้จักและเรียกกันสั้น ๆ ว่า กยศ. เป็นกองทุนให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยจะต้องชำระหนี้คืนเมื่อจบการศึกษาแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินดังกล่าวคงอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง คุณสมบัติในการขอกู้เป็นอย่างไร ต้องใช้เงินคืนเมื่อไหร่ อยากรู้ต้องได้รู้ ! วันนี้รวมมาฝากให้หายสงสัยกันแล้ว

 

กยศ. คืออะไร ?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้วนั่นเอง

 

ใครกู้ได้บ้าง

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 

วิธีการทำเรื่องขอกู้

1. ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ e – Studentloan เพื่อรับรหัสผ่าน (ยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา)

2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน

3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

4. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี

5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

11. สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

(2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

(2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(3.1) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

(3.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

(3.3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

(3.4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

(3.5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

(3.6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(3.7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(3.8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)

2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

(2.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

(2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

(3.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

(3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้

(4.1) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี

(4.2) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

 

เอกชนก็กู้ได้

น้อง ๆ หลายคนอาจกังวลใจว่าตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วอย่างนี้จะกู้เงิน กยศ. ได้หรือเปล่า ไม่ต้องกังวลใจไปครับ เพราะเรียนเอกชนก็สามารถกู้ได้เหมือนของรัฐ โดยวงเงินที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนหรืออาจก็มีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถศึกษารายละเอียดหรือสอบถามข้อสงสัยกับฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงของมหาวิทยาลัยได้เลย

 

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

2. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ชำระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม

3. การชำระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืนตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณี ผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด

5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

 

กยศ. เป็นเสมือน “เรือโอกาส” ที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้มีทุนในการศึกษาและก้าวไปสู่ฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้ ฉะนั้นแล้วน้อง ๆ คนไหนมีโอกาสได้รับทุนกู้ยืมจากกองทุนฯ เมื่อถึงเวลาก็อย่าลืมชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับ เพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสดี ๆ ให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปอย่างที่เราเคยได้รับ เชื่อว่าเงินทุนเหล่านี้จะช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดีและเห็นคุณค่าของการ “ให้” ด้วยเช่นกันกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สืบค้นจาก https://www.studentloan.or.th

เรื่อง : ภานุวัฒน์ มานพ

 

Related Content