Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
องค์ประกอบคะแนน GAT/PAT ที่ใช้ใน TCAS รอบที่ 4 Admissions
18 เม.ย. 61
41,502 views
Favorite
Shares
0

ระบบ TCAS แอดมิชชั่นยังมีอยู่ไหม ? น้อง ๆ คงหายสงสัยกันแล้ว แอดมิชชั่นยังมีอยู่จ้า เพียงแต่เข้าไปอยู่ในรอบที่ 4 นั้นเอง TCAS รอบที่ 4 Admissions (แอดมิชชั่น) ก็ยังถือเป็นระบบรับที่ใหญ่ของเด็ก ม. 6 อยู่นะ หลาย ๆ คนตั้งความหวังไว้กับรอบนี้ ระบบการคัดเลือกนี้ให้น้อง ๆ เลือก คณะ/สาขาวิชา ได้ 4 อันดับ เลือกคณะสาขาใด มหาวิทยาลัยใดก็ได้ตามระเบียบการ องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกคือ GPAX หรือ เกรด 6 เทอม, คะแนน O-NET และคะแนน GAT/PAT ซึ่งแต่ละคณะจะกำหนดสัดส่วนคะแนนไม่เท่ากัน น้อง ๆ สามารถเช็คสัดส่วนการใช้คะแนนได้ดังนี้

 

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2561

 

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2561

 

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบที่ 4 Admissions

1. GPAX 20%

2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) 30%

3. GAT 10-50%

4. PAT 0-40%

รวม 100%

 

สำหรับ GPAX และ O-NET ทุกคณะ/สาขาวิชากำหนดใช้ค่าน้ำหนักเท่ากันหมด ก็มีแต่ GAT/PAT นี่แหละ ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดใช้ไม่เท่ากัน คณะไหนใช้เท่าไหร่บ้างไปดูกันเลย

 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์กีฬา

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 20%

PAT 2 30%

ทันตแพทยศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 20%

PAT 1 10%

PAT 2 20%

เภสัชศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 2 40 %

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 10%

PAT 2 30%

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 20%

PAT 2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 15%

PAT 2 15%

PAT 3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 1 10%

PAT 2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี, การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 30%

PAT 1 20%

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 50%

รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 40 %

PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 20%

PAT 5 30%

รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 5 20%

PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 10%

PAT 4 หรือ PAT 6 (เลือก 1 วิชา) 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 30%

PAT 1 20%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 50%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 30%

PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์

O-NET ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณ รวม 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 60%

วิชาเฉพาะแพทย์ 30%

7 วิชาสามัญ 70% แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

**แต่ตอนนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหน เปิดรับคณะแพทยศาสตร์ในรอบแอดมิชชั่น

 

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click

Related Content