Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
23 พ.ย. 60
11,787 views
Favorite
Shares
0

การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงรอบต่าง ๆ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ม.4 - ม.5 สมัครไม่ได้

 

9 วิชาสามัญ ประกอบไปด้วย 

- รหัสวิชา 09 ภาษาไทย
- รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา
- รหัสวิชา 29 อังกฤษ 
- รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
- รหัสวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
- รหัสวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์
- รหัสวิชา 59 เคมี 
- รหัสวิชา 69 ชีววิทยา
 

* วิชาคณิคศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 2 สอบพร้อมกัน เลือกสมัครได้เพียงวิชาเดียว วิทยศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ก็เช่นกัน
** ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ปฏิทินกำหนดการ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 24 พฤศจิกายน - 25  ธันวาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 24 พฤศจิกายน - 26  ธันวาคม 2560
สอบ : 17 - 18 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ : 12 เมษายน 2561
 

ภาพ : www.niets.or.th

 

การสมัครสอบ 

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th เข้าระบบ 9 วิชาสามัญ และเลือกตรงหัวข้อ เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัคร
ผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน (รายใหม่) 
2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 
3. พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท 
4. ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ดาวน์โหลดแบบพร้อมคำขอแก้ไข และทำตามขั้นตอน
- แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ 
- เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวิชาสอบ

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

การจัดสอบ 9 วิชาสามัญ สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

Related Content