Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2561
18 ส.ค. 60
123,291 views
Favorite
Shares
0

มาแล้ว !! เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561) แต่ละวิชาจะออกเนื้อหาอะไรบ้าง ดูรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลย 
 

GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 60 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - บทความใหอาน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก : 150 คะแนน
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 60 ข้อ 150 คะแนน
เนื้อหา
ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง 

การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 
1) Speaking and Conversation
2) Vocabulary
3) Structure and Writing
4) Reading Comprehension 
 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 45 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 30 ข้อ 180 คะแนน
- แบบระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 15 ข้อ 120 คะแนน
เนื้อหา
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น
12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 
เนื้อหา
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 70 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 60 ข้อ 240 คะแนน
- แบบระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 10 ข้อ 60 คะแนน
เนื้อหา
1) กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมี สาร และสมบัติของสาร
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม 
 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 34 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 20 ข้อ 60 คะแนน
- แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 30 คะแนน
- แบบอัตนัย : 4 ข้อ 210 คะแนน
เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 
เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม 
 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 90 ข้อ 225 คะแนน
- แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 75 คะแนน
เนื้อหา
1) ทัศนศิลป์
2) ออกแบบ
3) ดนตรี
4) นาฏศิลป์ / การแสดง
 

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สำนวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation) 
 

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคำกริยา (NomenVerb-Verbindungen)
และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke) 
2) ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค (Grammatik)
 

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา 
 

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์ และสำนวน
2) ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา 
 

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คำศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา 
 

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา 
 

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) คําศัพท์
3) สังคมและวัฒนธรรม

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 จาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

Related Content