Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
08 ส.ค. 60
89,938 views
Favorite
Shares
0

มาแล้ว !! รูปแบบข้อสอบ จํานวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) มาดูรายละเอียดทั้งหมดกันเลย !! 
 

1. วิชาภาษาไทย (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
 

2. วิชาสังคมศึกษา (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
 

3. วิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- Listening -Speaking Skills Situation dialogues
- Reading Skills 
- Writing skills
 

4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- ระบบจำนวนจริง
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็นและสถิติ
- แคลคูลัส
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 

5. วิชาฟิสิกส์ (จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
- สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น
- ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
 

6. วิชาเคมี (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด-เบส
- ไฟฟ้าเคมี
- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
- เคมีอินทรีย์
- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- สารชีวโมเลกุล
 

7. วิชาชีววิทยา (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 

8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- จำนวนจริงและการดำเนินการ
- การวัด
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็นและสถิติ
 

9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

เนื้อหาการสอบ
- พันธุกรรม
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- อยู่ดีมีสุข
- อยู่อย่างปลอดภัย
- ธาตุและสารประกอบ
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารชีวโมเลกุล
- ปิโตรเลียม
- พอลิเมอร์
- การเคลื่อนที่
- แรงในธรรมชาติ
- คลื่นกล
- เสียง
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- พลังงานนิวเคลียร์
- โครงสร้างโลก
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
- แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
- ธรณีประวัติ
- กำเนิดเอกภพ
- ดาวฤกษ์
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2560 จาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบ และ เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ 9 วิชา 
 

 

Related Content