Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 61 ระบบใหม่ การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2561
01 มิ.ย. 60
61,019 views
Favorite
Shares
0

ข้อมูลล่าสุดจากงานแถลงข่าว ทปอ. เมื่อวันที่ 1 มิถุยายน 2560 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้วว่า Thai University Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS 61 (อ่านว่า ที-แคส) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับ จำนวน 54 แห่ง และสามารถรับนักศึกได้จำนวนทั้งสิ้น 206,506 คน


ระบบ TCAS จะแบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ

รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 44,258 คน

รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา 68,050 คน

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน 44,390 คน

รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น 34,744 คน

รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ 15,064 คน

 

รอบที่ 1 โควตา ใช้ Portforio ไม่มีการสอบข้อเขียน

สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับเอง

โครงการที่เปิดรับ : โครงการความสามารถพิเศษ โครงการเรียนดี เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือก : ยื่น Portfolio ไม่มีการสอบ

ครั้งที่ 1

รับสมัครและคัดเลือก 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 12 ธ.ค. 60

ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ 15 - 19 ธ.ค. 60

ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ธ.ค. 60

ครั้งที่ 2

รับสมัครและคัดเลือก 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มี.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ 19 – 22 มี.ค. 61

ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มี.ค. 61


รอบที่ 2 การรับตรง/โควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ และโควตา 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ)

การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับเอง

โครงการที่เปิดรับ : โครงการชนบท โครงการภูมิภาค เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือก : มหาวิทยาลัยกำหนดเอง

รับสมัครและคัดเลือก ธ.ค. 60 – เม.ย. 61

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 30 เม.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ 3 – 6 พ.ค. 61

ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พ.ค. 61


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

การรับสมัคร : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

โครงการที่เปิดรับ : รับตรง กสพท รับตรงโครงการหลักของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ หรือข้อสอบตรง

รับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 61

ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยประมวลผลและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 23 พ.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ 26 – 28 พ.ค. 61

ทปอ. ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 61

ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61

 

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้

การรับสมัคร : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้คะแนน O-NET GAT/PAT

รับสมัคร 6 - 10 มิ.ย. 61

ประกาศผลมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใน 30 มิ.ย. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ก.ค. 61

 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ

เปิดรับสมัครและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 61

การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง


ไฟล์ PDF เอกสารจากงานแถลง >> Click
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : Thai University Central Admission System (TCAS)
สามารถเข้าชมได้ที่ http://tcas61.cupt.net 

Related Content