Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
มาแล้ว!!! ปฏิทินการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 61 ทั้ง 5 รอบ และกำหนดการสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ
24 เม.ย. 60
47,231 views
Favorite
Shares
0
ภาพ : Facebook ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.


ประกาศจากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปฏิทินการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 61 ทั้ง 5 รอบ และกำหนดการสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 60 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการรับสมัครมี 5 รูปแบบ และกำหนดปฏิทินการคัดเลือก ดังนี้

รอบที่ 1 การรับตรง/โควตา โดยใช้ Portforio ไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับทางสถาบันอุดมศึกษา
- ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
               ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560
- ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
               ประกาศผล 26 มีนาคม 2561
การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับเอง
โครงการที่เปิดรับ : โครงการความสามารถพิเศษ โครงการเรียนดี เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือก : ยื่น Portfolio ไม่มีการสอบ

รอบที่ 2 การรับตรง/โควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับทางสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ
รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561
การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับเอง
โครงการที่เปิดรับ : โครงการชนบท โครงการภูมิภาค เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือก : มหาวิทยาลัยกำหนดเอง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในความเดียวกัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง
รับสมัคร 9 - 13 พฤษภาคม 2561
ปรากศผล 8 มิถุนายน 2561
การรับสมัคร : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
โครงการที่เปิดรับ : รับตรง กสพท รับตรงโครงการหลักของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ หรือข้อสอบตรง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้
รับสมัคร 6 - 10 มิถุนายน 2561
ประกาศผล 13 กรฎาคม 2561
การรับสมัคร : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ
 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ
เปิดรับสมัครและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาค 2561
การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง

 

ปฏิทินการสอบ

GAT/PAT สอบวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561

O-NET สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561

9 วิขาสามัญ สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561

**ส่วนการสอบวิชาเฉพาะ เช่น กสพท ข้อสอบตรงแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดการจัดสอบเอง โดยการสอบทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

 

ไทยรัฐออนไลน์ ทปอ.เผยปฏิทิน5 รูปแบบการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561 สืบค้นเมื่อ 24 เมษยน 2560 จาก http://www.thairath.co.th/content/920870

Related Content