Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
22 ธ.ค. 59
24,722 views
Favorite
Shares
0

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนวิชาสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ O-NET
1. เพื่อทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในห้องสอบ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ
- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
 

รูปภาพจาก สทศ.
รูปภาพจาก สทศ.


ดาวน์โหลดไฟล์
- การเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
- รูปแบบข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2559

ครบเครื่องเรื่อง O-NET รวมแนวข้อสอบเน้น ๆ สรุปเนื้อหาแน่น ๆ สารพัดเทคนิคเต็ม ๆ พร้อมอธิบายด้วยคลิปวิดิโอที่เข้าใจง่าย 


 

 

Related Content