Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2560
26 ก.ค. 59
36,042 views
Favorite
Shares
0

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 60 ข้อ 300 คะแนน
ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง 150 คะแนน

การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 150 คะแนน
1) Speaking and Conversation
2) Vocabulary
3) Structure and Writing
4) Reading Comprehension 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 45 ข้อ 300 คะแนน
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น
12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 70 ข้อ 300 คะแนน
1) กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 33 ข้อ 300 คะแนน
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) ทัศนศิลป์
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์ 

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สำนวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation) 

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค
2) คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภท ของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา 

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) คำศัพท์และสำนวน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา 

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คำศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา 

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา 
>>กำหนดการรับสมัคร การสมัครสอบ และตารางสอบ 
 

ข้อมูลจาก www.niets.or.th
ประกาศ สทศ. เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 
แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้สมัครสอบรายใหม่ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) 
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 
แบบคำขอแก้ไขรายวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7.1 - 7.6) ในการทดสอบ GAT/PATประจำปีการศึกษา 2560 
เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 
รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT 

Related Content