Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
แนะแนวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
17 ม.ค. 56
7,354 views
Favorite
Shares
0

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มาทำความรู้จักกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยพี่ๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนคณะนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาคบัญชี , ภาคบริหาร , ภาคสแตท (Statistics) และภาคหลักสูตรนานาชาติ (BBA) และเมื่อเรียนจบยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย นับเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีความน่าสนใจทีเดียว

คำถาม
• มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในคณะบัญชีอย่างไรบ้าง?
• ในคณะบัญชีมีสาขาอะไรบ้าง?
• เพราะอะไรถึงเลือกเรียนคณะบัญชี?
• ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง?
• สามารถสมัครเรียนที่คณะบัญชี?
• มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่อยากเรียนคณะบัญชี?

ขอขอบคุณ
• กมลชนก เหรียญสุวงศ์รอ (ภาคบัญชีบัณฑิต)
• พรศิญา ยู (หลักสูตรนานาชาติ BBA)
• คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ (หลักสูตรนานาชาติ BBA)
• ชานนท์ สวัสดิสาระ (ภาควิชาสถิติศาสตร์)
• ภาสิน ภาวสุทธิกุล (ภาควิชาการธนาคารและการเงิน)

Related Content