โครงการ TruePlookpanya School Tour
Upskill O-NET ม. 3 และ ม. 6

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั่วประเทศ มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
          ด้วยเหตุนี้ “ทรูปลูกปัญญา” จึงได้พัฒนาระบบ Upskill ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทรูปลูกปัญญาจึงได้จัดทำโครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill O-NET ม. 3 และ ม. 6 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศใช้งานระบบ Upskill O-NET เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)วัตถุประสงค์
          1. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศใช้งานระบบ Upskill O-NET
          2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ
          โครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill O-NET ม. 3 และ ม. 6 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้1. ระบบ Upskill O-NET
          เป็นระบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเสริมความรู้ด้วยคลิปทบทวนบทเรียนและเทคนิคการทำโจทย์โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คลิป ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TruePlookpanya ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้งานผ่านเครือข่าย TrueMove H2. School Tour
          เป็นกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับ O-NET, การแนะนำการใช้งานระบบ Upskill และการติวเข้มโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการติวนี้เป็นการสรุปเนื้อหาความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET เพื่อแก้จุดอ่อนของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉพาะ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
          1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563

การประเมินผล

โครงการ
          1. 80% ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้งานระบบครบ 100%
          2. 80% ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบ O-NET ในระดับที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

โรงเรียน
          1. 80% ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้งานระบบครบ 100%
          2. ผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียนมีระดับที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา