มาตราตัวสะกด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
14 มิ.ย. 59
 | 68.1K views

มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละมาตรา่ ได้แก่

       ๑. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
       ๒. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
       ๓. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
       ๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
       ๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
       ๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
       ๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
       ๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
       ๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑. แม่กก
       ๒. แม่กด
       ๓. แม่กบ
       ๔. แม่กน

๒. มาตราตัวสะกดตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑. แม่กง
       ๒. แม่กม
       ๓. แม่เกย
       ๔. แม่เกอว


ช่วยจำ

"มาตราตัวสะกด"


"๙ มาตรา"


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7
32K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ
931 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
38.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 26
14.4K views