พุทธคุณ ๓
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 323.9K views                                                                       พุทธคุณ ๓
• พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ในโลกอย่างมาก คือ การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการละทิ้งความสุขสบายทั้งหลายทั้งปวง เพื่อออกผนวชและแสวงหาหนทางดับทุกข์ ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าสิ่งอื่นใด
• พระคุณของพระพุทธเจ้ามี ๓ ประการ ดังนี้

                                                                       พระปัญญาคุณ
• พระพุทธเจ้ามีความรู้ทั้งด้านทางโลก รู้การเกิดและการตายของสัตว์โลก รู้การหลุดพ้นจากกิเลสของพระองค์ ในที่สุดพระองค์ทรงค้นพบความจริง ๔ ประการ คือ
• รู้ทุกข์
• รู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย)
• รู้ความดับทุกข์ (นิโรธ)
• รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (มรรค)
• ทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า  พระปัญญาคุณ

                                                                       พระบริสุทธิคุณ
• พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุธรรมและหลุดพ้นจากกิเลส คือ
• ความอยาก (โลภ)
• ความเกลียด ไม่พอใจ (โกรธ)
• ความหลง (โมหะ)
• ดวงจิตของพระองค์ที่สะอาดบริสุทธิ์ สงบผ่องใสทั้งหมดนี้ เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระบริสุทธิคุณ

                                                                        พระกรุณาคุณ
• หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้พระธรรมที่พระองค์รู้แจ้งโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงสั่งสอนคนทุกคนเสมอเหมือนกันหมดเป็นเวลา ๔๕ ปี  การกระทำทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า พระกรุณาคุณ 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก พระมหาปรีชา ปภสสโร