คณิตศาสตร์ ป. 6 บทประยุกต์ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 16.4K viewsบทประยุกต์

ข้อความคาดการณ์ คือ การพิจารณาเหตุการณ์ที่เกินขึ้นซ้ำเดิม จนได้ข้อสรุปและสามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้โดยใช้ผลจากการสังเกต หรือการทดลอง แล้วค้นหาความสัมพันธ์ในเหตุการณ์นั้น ๆ

นอกจากเนื้อหาความรู้ในทางคณิตศาสตร์ที่ได้กล่าวไปแล้ว ในบางครั้งแบบทดสอบก็มักจะต้องใช้ความรู้ในหลาย ๆ เรื่องร่วมกันในการแก้ปัญหาตามหลักของความเป็นเหตุและผลด้วย