คณิตศาสตร์ ป. 6 การวัด โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 23.8K viewsการวัด

การวัดความยาว คือ การหาระยะระหว่างจุดสองจุด หรือการหาระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด โดยมีหน่วยวัดความยาวกำกับ เช่น หน่วย นิ้ว เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ในการวัดได้หลากหลาย ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก สายวัด

การวัดพื้นที่ เป็นการบอกขนาดของพื้นที่ต่าง ๆ ใน 2 มิติ มักจะบอกเป็น ตารางหน่วย ตามหน่วยวัดความยาว เช่น ตารางเมตร ตารางฟุต เป็นต้น

การวัดปริมาตรหรือการตวง คือ การหาจากปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ จะใช้การวัดหน่วยมาตรฐานเป็นลูกบาศก์หน่วย

การชั่งน้ำหนัก เป็นการวัดมวลของวัตถุต่าง ๆ

การวัดเวลา เป็นการบอกปริมาณของเวลาโดยใช้หน่วย เช่น ปี เดือน ชั่วโมง นาที วินาที

การวัดอัตราเร็ว เป็นการเปรียบเทียบระหว่างระยะทางกับเวลา