คณิตศาสตร์ ป. 6 สถิติ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 23K viewsสถิติ

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แทนจำนวน ของข้อมูลที่ต้องการศึกษา เช่น สถิติการส่งออกข้าวเปลือกของประเทศไทย สถิติผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป้นต้น ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล ได้มาจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ทดลอง และรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ

 

การนำเสนอข้อมูล มี 2 ประเภท คือ

1. อย่างไม่เป็นแบบแผน ได้แก่ ข้อความ และ แบบกึ่งตาราง

2. อย่างเป็นแบบแผน ประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิ ตัวข้อมูล และที่มา ซึ่งได้แก่

                - ตาราง

                - แผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิแท่ง

                - กราฟเส้น

                - แผนภูมิรูปวงกลม

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

1. การหาการกระจายของข้อมูล เช่น พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เป็นต้น

2. การหาค่ากลางของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม