คณิตศาสตร์ ป. 6 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ย โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 48.1K viewsโจทย์ปัญหาการซื้อขาย กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ย

ต้นทุน หมายถึง ปริมาณ หรือมูลค่าของเงินที่ลงทุน

ยอดขาย หมายถึง ปริมาณ หรือมูลค่าของรายรับทั้งหมดที่ได้โดยไม่หักต้นทุน

กำไร หมายถึง ส่วนต่างระหว่างยอดขายที่มีมากกว่าต้นทุน

ขาดทุน หมายถึง ปริมาณที่ต้นทุนมีมากกว่ายอดขาย

ดอกเบี้ย หมายถึง ค่าตอบแทนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องจ่ายให้กับผู้ให้ยืม หรือ ธนาคารจ่ายแก่ผู้ฝากเงิน