คณิตศาสตร์ ป. 6 ทิศ แผนที่ และแผนผัง โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 36.1K viewsทิศ แผนที่ และแผนผัง

 

ทิศ เป็นการบอกที่ตั้ง หรือเส้นทาง โดยทิศหลักมีอยู่ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก โดยทำมุม 90º ซึ่งกันและกัน

นอกจากทิศหลักแล้ว ยังมีทิศที่อยู่แนวกึ่งกลางระหว่างทิศหลัก โดยทำมุม 45º กับทิศหลัก ได้แก่

1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้

3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

มาตราส่วน หมายถึง สัดส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในรูปกับระยะทางจริง สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบมีหน่วยกำกับ และไม่มีหน่วยกำกับ

 

แผนผัง หมายถึง รูปย่อส่วนจากของจริงที่แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

 

แผนที่ หมายถึง รูปย่อส่วนจากของจริงแสดงเส้นทางการเดินทาง และระบุตำแหน่งของสถานที่สำคัญ