คณิตศาสตร์ ป. 6 สมการและการแก้สมการ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 52K viewsสมการและการแก้สมการ

สมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าประโยคทั้ง 2 ข้าง มีค่าเท่ากัน โดยเขียนแทนด้วยเครื่องหมาย “เท่ากับ (=)” ซึ่งแบ่งได้เป็น
1) สมการที่เป็นจริง
2) สมการที่เป็นเท็จ
3) สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า