ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
18 ต.ค. 61
 | 47.6K views

การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง สะท้อนนักเขียน
 

     หลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน

     1. ดูเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด
     2. ดูการใช้ภาษาว่าเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่
     3. ถ้าเป็นงานเขียนบทร้อยกรองต้องดูว่าใช้สัมผัสนอก สัมผัสใน ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์หรือไม่ มีการใช้คำให้เห็นภาพเพียงใด
     4. ดูการเรียบเรียงประโยค การใช้คำศัพท์ทางวิชาการ และดูการใช้สำนวนโวหาร ต้องสอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอและเนื้อหา
     5. ดูการเสนอแนวคิดของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการนำเสนอแนวคิดอย่างไร สอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่


สื่อ CAI Project  
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง